Baza pytań i odpowiedzi dla POPW

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - konkurs 2

Pytania i odpowiedzi

Zwracam się uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego dokumentów potwierdzających posiadanie środków na zapewnienie finansowania projektu. Opis kryterium nr 8 „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” przedstawia się następująco: „Ocenie podlega, czy Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli przedsiębiorca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy lub za dotychczasowy okres działalności lub przedstawić bilans otwarcia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku o dofinansowanie) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. kredyt inwestycyjny, leasing), Wnioskodawca załącza do wniosku o dofinansowanie dokumenty potwierdzające powyższe, np. promesę/umowę kredytową, promesę/umowę leasingową. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – kryterium niespełnione - Wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 1 pkt – kryterium spełnione - Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.” Prosiłbym o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o potwierdzenie czy dokumenty, takie jak potwierdzenie posiadania środków pieniężnych na lokacie bankowej (zaświadczenie z banku lub inny dokument) w wysokości co najmniej wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło właściwą i akceptowalną formę zapewnienia finansowania projektu przez wnioskodawcę i konsorcjantów? Jeśli posiadanie środków na lokacie bankowej jest dokumentem wystarczającym, to czy mają Państwo wytyczne, co do parametrów tejże lokaty? Okres zamrożenia środków?

2. W jaki sposób będzie weryfikowana wiarygodność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak np. pożyczki od osoby prywatnej? Czy wystarczy wykazanie posiadania środków na lokacie bankowej przez pożyczkodawców (analogicznie jak w pytaniu nr 1) w wysokości co najmniej wkładu własnego na pokrycie kosztów kwalifikowanych? Prosiłbym Państwa o pilne i konkretne ustosunkowanie się do ww. zapytań, gdyż opis kryterium nie precyzuje ww. kwestii. Pozwoli to uniknąć nieporozumień na etapie oceny wniosku.

Opublikowano 28.11.2016

W kryteriach wyboru finansowanych operacji jest zapisane, iż dysponowanie pozwoleniem na budowę stanowi kryterium formalne wyboru projektów.

1) Proszę o wyjaśnienie sensu wymagania pozwolenia na budowę przed złożeniem wniosku. Standardem wydaje się być podejście, iż ten dokument dostarcza się przed podpisaniem umowy, a na etapie wniosku przedstawia się program funkcjonalno-użytkowy.

2) Jeżeli wymagają Państwo pozwolenia na etapie złożenia wniosku, nie ma możliwości sfinansowania zakupu nieruchomości, a następnie wykonania remontu wymagającego pozwolenia bądź zmiany sposobu użytkowania – przystosowania jej do realizacji zadań związanych z celem projektu. Jaki jest zatem sens takiego podejścia? Czy nie uważają Państwo, że blokowane jest w ten sposób wiele ciekawych inicjatyw?

3) Kryteria na str. 9 zawierają zapis: Szczegółowe warunki dotyczące terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę i/lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID) zostaną określone w Regulaminie Konkursu. Tymczasem regulamin trwającego konkursu nie zawiera takich informacji. Czy należy się spodziewać zmiany tego regulaminu i związanej z tym konieczności przesunięcia terminu składania wniosków? A może należy się spodziewać zmiany kryteriów?

4) Czy akceptowalne będzie dostarczenie postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na etapie oceny formalnej, tj. z datą po złożeniu wniosku, ale przed zakończeniem oceny formalnej?

Opublikowano 28.11.2016