Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW.

Zestawienie uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do działania 1.4 PO PW.