Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs przeprowadzony w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie Innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. O wsparcie mogli starać się przedsiębiorcy, którzy będą realizować innowacyjne projekty, które są rezultatem przeprowadzonych prac B+R. 16 firm otrzyma łącznie 69 060 982,74 zł dofinansowania PARP.

W konkursie prowadzonym od końca maja do 31 lipca 2018 r. złożono w sumie 51 wniosków na kwotę 207 mln zł.

W województwie lubelskim realizowane będą 3 projekty, w województwie podlaskim 5 projektów, w województwie świętokrzyskim 4 projekty, w województwie warmińsko-mazurskim 3 projekty oraz 1 w województwie podkarpackim.

Spośród wybranych do dofinansowania, 3 projekty będą realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Kwota dofinansowania przypadająca na te projekty wynosi 20,9 mln zł.

Pełna lista projektów dla poddziałania 1.3.1 POPW - Wdrażanie innowacji przez MŚP