Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Zmieniony Program obowiązuje od 26 kwietnia br. i jest dostępny:

KE w dniu 25 kwietnia 2018 r.  podjęła decyzję wykonawczą  C (2018) 2631 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10026 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce. Decyzja została notyfikowana.

Potrzeba wprowadzenia zmian w Programie wynikała m.in.  z dotychczasowych doświadczeń związanych z jego wdrażaniem. Jest również wynikiem rekomendacji z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Ważnym czynnikiem była również konieczność dostosowania zapisów Programu do zmian w sposobie liczenia wskaźników finansowych wprowadzonych przez Komisję Europejską. Wprowadzane zmiany są również odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy Programu.

Zmiany dotyczą:

  • aktualizacji zapisów w zakresie działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, w I osi  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w tym kontynuowania działania,
  • wprowadzenia formalnych podstaw do uruchomienia instrumentów finansowych w I osi,
  • doprecyzowania zakresu wsparcia w III osi Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa,
  • obniżenia wartości pośredniej wskaźnika finansowego dot. certyfikowanych wydatków na 2018 r.

Ponadto w Programie wprowadza się zmiany o charakterze porządkowym.