Pomiń nawigację

Infrastruktura drogowa (POPW)

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Opłacenie projektów infrastrukturalnych na drogach krajowych i wojewódzkich

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

21 września 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

25 października 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

17 listopada 2021

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska Wschodnia

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Infrastruktura drogowa jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych na drogach krajowych i wojewódzkich o nośności minimum 11,5 tony na oś, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • na projekty infrastrukturalne na drogach: krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich i wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji ZIT miasta wojewódzkiego
 • zapewniające ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T
 • poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • posiadające rozpoczętą procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowlanych
 • realizowane wspólnie przez miasto wojewódzkie i województwo
 • zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej
 • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska
 • komplementarne ze zrealizowanymi dotychczas projektami infrastruktury drogowej
 • ujęte w kontraktach terytorialnych lub strategiach ZIT

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile można otrzymać?

 • Wsparcie wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych projektu, co oznacza, że wkład własny miast to co najmniej 15% jego całkowitego kosztu
Ile można otrzymać?

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Zrealizowane projekty

Droga 869 Jasionka – Rudna Mała

Projekt dotyczył budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869, która zlokalizowana jest w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Rzeszów - na terenie gmin Głogów Małopolski i Trzebownisko. W ramach I etapu inwestycji został wybudowany nowy odcinek drogi wojewódzkiej łączącej drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z drogą DW 878. W ramach II etapu rozbudowano istniejąca drogę wojewódzką do połączenia z drogą DW 869 (wybudowano skrzyżowania typu rondo). Ostatni etap (III) to rozbudowa drogi DW 869 aż do połączenia z DK nr 9. W ramach inwestycji wybudowano drogę dwujezdniową z rozdzielonym pasem dzielącym, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przedmiotowa inwestycja znacząco poprawiła dostępność do Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka.

Skrzyżowanie al. Solidarności / al. Sikorskiego / ul. Ducha w Lublinie

Projekt dotyczył przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul Gen. B. Ducha na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją świetlną (w ciągu ul. Gen. B. Ducha oraz al. Sikorskiego) oraz estakadą prowadzoną w ciągu al. Solidarności.

Przebudowane skrzyżowanie domknęło docelowy układ komunikacyjny w północno-zachodniej części Lublina i wpłynęło bezpośrednio na usprawnienia ruchu, zwiększenie przepustowości oraz odciążyło centrum miasta z ruchu samochodowego.

Droga 809 w Lublinie

Przedmiotem projektu była budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monet Cassino z ul. Wojciechowską do Węzła Sławin położonego w ciągu drogi krajowej S19.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę obiektów inżynierskich, rozbudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską, budowę urządzeń ochrony, budowę oświetlenia, zatok autobusowych, chodników i przebudowę urządzeń obcych.

Droga AAA w Olsztynie

Przedmiotem projektu jest budowa nowej drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i skomunikowanie miasta wojewódzkiego Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego z południową obwodnicą miasta (DK 16 to element sieci kompleksowej TEN-T).

W efekcie powstanie ciąg o dł. ok. 2,66 km, który poprawi dostępność komunikacyjną regionu Polski Wschodniej, obsługiwać będzie południowo-wschodnią część miasta oraz przeniesie ruch z DK 16 i DK 53. Wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych i obwodnicą będzie służyć wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z układu wewnętrznego dróg miasta Olsztyna.

Zadanie w połączeniu z podjętymi inwestycjami komplementarnymi w obszarze i otoczeniu projektu doprowadzi do zmniejszenia liczby pojazdów w centrum miasta, zwłaszcza do wyprowadzenia z najbardziej uciążliwego ruchu tranzytowego. Budowa nowej drogi w obszarze dotychczas niezagospodarowanym, na obrzeżu miasta zwiększy dostępność Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Większa dostępność transportowa wzmocni pozycję miasta jako ważnego w regionie rynku pracy, podniesie jego konkurencyjność i pobudzi rozwój gospodarczy.

Droga 835 w Lublinie

Przedmiotem Projektu jest budowa i przebudowa korytarza komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w Lublinie na 3 odcinkach, tj.:

 • budowa nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,
 • rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta o długości ok. 2,5 km wraz z budową m.in.: odwodnienia, kanału technolog, przebudową skrzyżowań,
 • przebudowa układu drogowego wraz z budową skrzyżowania ulic: Diamentowej, planowane przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca’80 i Krochmalną (DW830).

W ramach każdego z zadań będą realizowane: ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobus, oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej.

Droga 669 w Białymstoku

Przedmiotem projektu jest budowa Trasy Niepodległości położonej w zachodniej i południowo- zachodniej części Białegostoku. Jest ona ostatnim elementem obwodnicy miejskiej prowadzącej zarówno do obwodnicy śródmiejskiej okalającej centrum miasta jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy, Lublina i Bobrownik. Realizacji projektu pozwoli na domknięcie pierścienia od zachodniej strony miasta poprzez budowę ulic: Al. Niepodległości i Al. I.J. Paderewskiego. Projekt zakłada wybudowanie 6,53 km drogi wojewódzkiej (dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie). Droga bezpośrednio łączyć się będzie z siecią dróg krajowych - DK 65 (biegnącą od przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, przez Białystok i Ełk do Gołdapi) i DK 8 (S8, łączącą Podlasie z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski).

Droga 762 Kielce – Chęciny

Inwestycja polegała na przebudowie DW 762, która rozpoczyna się w śladzie istniejącym bezpośrednio za trójwlotowym skrzyżowaniem z ul. Kielecką w Chęcinach, a kończy się na granicy z gminą Małogoszcz. Łączna długość przebudowanego odcinka wynosi 10,16 km. Trasa DW 762 w granicach miasta Chęciny omija ścisłą zabudowę centrum i przebiega po jego północnej stronie.

Rozbudowa DW 762 stanowi istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru (poprawa parametrów technicznych drogi usprawni komunikację w tym obszarze, a także w sposób zasadniczy wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg). Dzięki zmniejszeniu emisji hałasu poprawie ulegną również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

Droga Wojewódzka w Rzeszowie

Projekt dotyczy budowy drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską a ul. Warszawską w Rzeszowie o dł. 1 378,91 m (w tym: dobudowa drugiej jezdni po południowej stronie istniejącej ul. R. Krogulskiego: 645,86 m. oraz budowa drogi po nowym śladzie- 733,05 m.). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T i jednoczesne wzmocnienie dostępności transportowej zarówno do samego Rzeszowa jak i wewnątrz obszarów jego obszaru funkcjonalnego, co przyczyni się do zwiększenia oddziaływania stolicy województwa w zakresie codziennych dojazdów do pracy i umożliwi większą integrację funkcjonalnych rynków pracy i ożywienie przedsiębiorczości w makroregionie.

Droga Krajowa 51 w Olsztynie

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Olsztyna i stanowi niezbędne powiązanie układu drogowego w ciągu DK 51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK 16, związane z wyprowadzeniem ruchu samochodowego z miasta. Po wybudowaniu ul. Towarowa będzie droga krajową, która przejmie tranzyt z kierunku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, przez co poprawi się zarówno organizacja ruchu tranzytowego jak i lokalnego. Projekt zakładał budowę dwóch wiaduktów drogowych (jeden nad, drugi pod torami kolejowymi), przebudowę obecnej ulicy Towarowej do ulicy Budowlanej i budowę jej nowego przebiegu od ulicy Budowlanej do węzła „Wójtowo”. Łącznie nowa Towarowa ma liczyć prawie 2,8 kilometra. Długość wspartej infrastruktury rowerowej wynosi ponad 3 km

Droga Wojewódzka Rzeszów – Rzeszów Południe

W ramach przedmiotowego projektu zintegrowanego wybudowany został odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19).

Trasa zrealizowanego odcinka drogi wojewódzkiej przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa jak również poza granicami miasta, w związku z tym przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Projekt realizowały: miasto Rzeszów oraz Województwo Podkarpackie.W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T - dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego poza miasto nastąpiła poprawa układu komunikacyjnego, co wpłynęło na zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta, poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu.

Droga 678 w Białymstoku

Przedmiotem projektu była przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odc. od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK65). W sieci dróg Białegostoku ul. K. Ciołkowskiego jest elementem południowej obwodnicy miejskiej oraz fragmentem drogi wojewódzkiej nr 678 łączącej Białystok z Wysokiem Mazowieckiem. Przebudowana ul. K. Ciołkowskiego stała się drogą dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z pasem dzielącym, chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, ekranami akustycznymi, zielenią drogową i pełną infrastrukturą techniczną.

Droga Krajowa 8 Białystok – Porosły

Przedmiotem Projektu jest kompleksowa przebudowa DK8 na wlocie do Białegostoku od strony Warszawy. Objęte projektem fragmenty DK8, DW676 oraz DW669 stanowią jedyne połączenie komunikacyjne województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski, a ponadto stanowią element obwodnicy miejskiej wyprowadzającej ruch zarówno do obwodnicy śródmiejskiej jak i do dróg tranzytowych w kierunku Warszawy, Ełku, Augustowa, Bobrownik, Lublina. Realizacja inwestycji przyczyni się do połączenia Białegostoku z drogą S8, która w województwie podlaskim od kilku lat jest sukcesywnie modernizowana. Realizacja projektu to kontynuacja przebudowy układu drogowego w ramach projektów zrealizowanych przez Miasto Białystok. Przedmiotowy projekt umożliwi połączenie zrealizowanej w ramach PORPW 2007-2013 w tzw. Trasy Generalskiej oraz realizowanej obecnie Trasy Niepodległości.

Droga 676 Białystok – Supraśl

W ramach Projektu przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej 676 od granicy miasta Białystok do Supraśla (wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną) oraz wybudowane zostały obwodnice miejscowości Ogrodniczki i Krasne (estakada). W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostały 3 ronda z ul. Niemeńską w Białymstoku oraz ul. 3 Maja i Wasilkowską w Nowodworcach. Celem projektu była poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku oraz zwiększenie jego dostępności i obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej, a także wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obręb miejscowości Ogrodniki i Krasne.

Obwodnica Chmielnika

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie po nowym śladzie odcinka DW 765 stanowiącego północną obwodnicą miejscowości Chmielnik, o łącznej długości około 2,67 km.

DW 765 będąca przedmiotem projektu biegnie przez woj. świętokrzyskie na odcinku o długości 54 km łącząc Chmielnik i Osiek. Projekt dotyczy budowy obwodnicy w Chmielniku, jak również rozbudowy drogi krajowej DK 73 na odcinku około 1,4 km. Zaprojektowano także drogi dojazdowe o łącznej długości około 6,5 km, ciągi pieszo-rowerowe, szlaki rowerowe w ciągu dróg dojazdowych oraz chodniki i zatoki autobusowe z peronami. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano obiekt inżynierski - wiadukt nad drogą powiatową nr 0355T, w miejscowości Suchowola, w gminie Chmielnik.

Potrzeba budowy odcinka drogi DW 765 wynikała z konieczności przeniesienia poza centrum miasta Chmielnika dotychczasowej lokalizacji DW765, która przebiegała w rejonie Rynku i ścisłej zabudowy miejskiej.

Droga 764 Kielce – Daleszyce

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi woj. nr 764 od granicy m. Kielce do granicy gm. Daleszyce z gm. Raków. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty drogowe (przebudowa obecnych odcinków jezdni oraz budowa obwodnic m. Suków oraz m. Daleszyce) oraz branżowe (instalacje, obiekty mostowe, infrastruktura techniczna, itp.).

Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne m. Kielce z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które poprzez przedmiotową drogę, zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze bezpośrednie połączenie ze stolicą woj. świętokrzyskiego oraz całym obszarem funkcjonalnym miasta Kielce. Przedmiotowy odcinek, którego modernizacja zakończy się w sierpniu 2019 roku, będzie stanowił nowoczesne połączenia z DK nr 73, poprzez odcinek DW 764 znajdujący się na obszarze Gminy Kielce.

Droga 761 Piekoszów – Jaworznia

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 761 na odcinku Jaworznia – Piekoszów.

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi publicznej klasy G z miejscowym poszerzeniem pasa drogowego, w tym w szczególności wykonanie nawierzchni spełniającej wymagania dla dróg o ruchu KR3 dla obciążenia 115 kN/oś o szerokości drogi 7 m i łącznej długości 1,80 km.

Podstawowym ogólnym celem projektu była poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego połączeń transportowych z innymi ośrodkami krajowymi. Wynikiem realizacji projektu jest poprawa połączeń transportowych KOF z głównymi szlakami transportowymi o znaczeniu krajowym i ponadnarodowym. Wynika to z faktu, że przebudowana droga wojewódzka nr 761 bezpośrednio łączy się z drogą ekspresową S7, która została zaliczona do sieci kompleksowej TEN-T.

Droga 764 w Kielcach

Projekt polegał na budowie nowego przebiegu DW 764 w Kielcach. Inwestycja rozpoczyna się na skrzyżowaniu Al. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Tarnowskiej (DK 73) z ul. Wapiennikową.

Od zachodniej strony przedmiotowego skrzyżowania poprowadzony został nowy odcinek drogi (ul. Rotmistrza W. Pileckiego) stanowiący nowy ciąg DW 764. Zakończenie odcinka stanowi skrzyżowanie ulic: Wrzosowej, Grota Roweckiego oraz Wojska Polskiego – Rondo Czwartaków.

Podstawowym zdefiniowanym celem projektu było zwiększenie dostępności miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniające się do lepszego skomunikowania stolicy województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.

Droga 678 Kleosin – Markowszczyzna

W ramach projektu przebudowany został odcinek drogi wojewódzkiej 678 od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką 682. Wybudowane zostały również obwodnice miejscowości Księżno i Zalesiany. Przebudowa obejmowała realizację dwujezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej o dwóch pasach ruchu na całym odcinku. W celu poprawy bezpieczeństwa wybudowanych zostało sześć rond turbinowych w tym m.in. na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej 678 z ul. Mazowiecką, ul Niedźwiedzią oraz ul. Kościuszki w Księżynie oraz na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 682.

Droga 835 Lublin – Piotrków

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa DW 835 z dostosowaniem jej parametrów do klasy GP na odc. Lublin - Piotrków wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących oraz obiektami inżynierskimi. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie gmin Głusk i Jabłonna, po śladzie istniejącej DW 835.W ramach inwestycji prowadzone będą roboty drogowe oraz branżowe (instalacje, obiekty mostowe, infrastruktura techniczna, itp.).

Realizacja projektu wpłynie na poprawę powiązań regionalnej sieci dróg woj. lubelskiego z siecią dróg krajowych i siecią TEN-T. Ponadto usprawni powiązania regionalne pomiędzy miejscowościami centralnej części województwa lubelskiego. Będzie miała bezpośredni wpływ na tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej Lubelszczyzny, co ma pośredni wpływ na ograniczenie dysproporcji rozwojowych. Projekt przyczyni się też do zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości, do poprawy stanu bezpieczeństwa i środowiska na DW 835.

Droga 682 Markowszczyzna – Łapy

Projekt obejmuje rozbudowę/budowę drogi o długości 14,07 km polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej oraz budowę trzech obwodnic następujących miejscowości Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Inwestycja kończy się w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku będącej elementem planowanej S19-TEN-T (węzeł Białystok - Księżyno).

Projekt będzie etapem rozwoju infrastruktury obszaru BOF dopełniającego budowę obwodnic ringu łączącego DK19 i S8:

 • (dalej przez DW678 do DK65 i do S8) poprzez ul. Ciołkowskiego łączącą z Kleosinem i wyprowadzającego ruch z Białegostoku w stronę Łap i Wysokiego Mazowiecka
 • przez Kleosin DW678 Trasą Niepodległości do S8.

Droga 598 – Olsztyn - węzeł Jaroty

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od granicy miasta do budowanego w ramach południowej obwodnicy Olsztyna węzła „Jaroty”. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 2,72 km. Większa część tj. 2,26 km położona jest na terenie gminy Stawiguda natomiast pozostały odcinek położony jest w obrębie miasta Olsztyn.

Przebudowany odcinek drogi został poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu, dzięki czemu rozwiązany zostanie problem korków oraz występowania wielu niebezpiecznych sytuacji spowodowanych licznymi skrzyżowaniami i zjazdami z prywatnych posesji, ułatwi on także dojazd do południowej obwodnicy Olsztyna.

Droga 747 Radawiec – Konopnica

Przedmiotem projektu była budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 747 o długości 3,76 km. Realizacja inwestycji polegała na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19 wraz z przebudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą.

W wyniku budowy drogi wojewódzkiej nr 747 powstało nowe połączenie drogowe skracające czas dojazdu do drogi ekspresowej S-19 (Rzeszów - Lublin - Białystok). Budowany odcinek bezpośrednio połączył się z obwodnicą Lublina (droga krajowa Nr 19 będąca częścią sieci TEN-T).

Droga 878 w Tyczynie

Przedmiotem projektu była rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie do ul. Orkana w Tyczynie. Inwestycja obejmowała również budowę mostu na rzece Strug wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK.

Droga Krajowa 19 w Rzeszowie

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ul. Podkarpackiej (DK19) na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa. Inwestycja obejmowała: rozbudowę jednojezdniowej ul. Podkarpackiej na dwujezdniową z rozgraniczającym pasem zieleni, na odcinku od południowego wlotu ronda turbinowego, kończącego przedsięwzięcie polegające na budowie węzła na przecięciu ul. 9 Dywizji Piechoty z ul. Podkarpacką do granicy miasta Rzeszowa.

Droga 878 Rzeszów (ul. Sikorskiego)

Projekt dotyczył rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 w Rzeszowie o długości 2,32 km od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. Malowniczą do granicy Rzeszowa i Tyczyna. Zakres inwestycji obejmował również: budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę 6 zatok autobusowych. Inwestycji poprawiła połączenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostradą A4).

Droga 685 Zabłudów

Projekt obejmuje budowę z rozbudową DW 685 wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 8,4 km. Zadanie w całości zlokalizowane jest w powiecie białostockim na terenie gminy Zabłudów.

Zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie jezdni do 7,0 m, wzmocnienie nawierzchni (do 115 kN) korektę geometrii, budowę: ciągu rowerowego oraz chodników wzdłuż trasy, przebudowę skrzyżowań, przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty), budowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących urządzeń obcych itp.

Droga 988 Babica – Zaborów

Projekt dotyczył budowy i rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 988, która zlokalizowana jest na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - w gminie Czudec wchodzącej w skład ROF. DW 988 łączy się bezpośrednio z siecią dróg krajowych – z drogą krajową nr 19, która prowadzi do dróg należących do sieci TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4). W efekcie projekt przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej 2 POPW poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siecią TEN-T.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Raport

Raport z II edycji badań, sektor turystki, BKL

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Raport z II edycji badań

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej. Wybrane wyniki z II edycji badań

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Skład KOP

Informacja o składzie KOP

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Dokumenty

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie

Dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Dokumenty

Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie projektu

Dokumenty

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Lista projektów

Nabór II - 2016

Listy projektów

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Dokumenty

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie

Dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Sukcesy beneficjentów