Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Pokorski

Plan ewaluacji programu pomocy finansowej PARP w ramach Eunduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Ewaluacja

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W styczniu 2023 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i PARP), dokonał zgłoszenia w Komisji Europejskiej programu pomocy finansowej PARP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
(środek pomocy nr SA.105827, zgłoszony 5.01.2023). Celem pomocy PARP jest pobudzenie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez wsparcie przedsiębiorstw w ramach 3 strategicznych wyzwań rozwojowych kraju i UE, związanych z:

  • rozwojem gospodarczym, innowacyjnością oraz B+R,
  • wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce (zieloną transformacją), oraz 
  • gospodarką 4.0 (cyfrową transformacją).

Budżet pomocy PARP w ramach FENG, objętej zgłoszeniem do Komisji, wynosi blisko 3 mld EUR
(2 825 458 921 EUR), co oznacza niemal 600 mln EUR (565 091 784,20 EUR), czyli prawie 3 mld zł średniorocznej wartości wsparcia przedsiębiorstw w okresie kontraktacji programu do roku 2027.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. (tzw. rozporządzenia GBER o wyłączeniach blokowych, ang. General Block Exemption Regulation) dla tego typu dużych programów pomocowych (powyżej 150 mln EUR średniorocznych wydatków), PARP musiała także przygotować i przedłożyć Komisji stosowny Plan ewaluacji niniejszego programu.

W dniu 6 czerwca 2023 r. Komisja zatwierdziła przedmiotowy Plan ewaluacji programu pomocy finansowej PARP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (notyfikowany pod nr SA.105828). Ostatecznie spełnił on rygorystyczne wymogi ujęte w dokumencie roboczym Komisji „Wspólne metody oceny pomocy państwa” (ang. Common methodology for State aid evaluation). Należy podkreślić, że bez akceptacji tego dokumentu, PARP nie mogłaby kontynuować udzielania pomocy finansowej w perspektywie 2021-2027*.

Zaplanowane przez PARP badania ewaluacyjne pozwolą kompleksowo zweryfikować wpływ pomocy na rynek i konkurencję, zarówno z perspektywy mikro- i makroekonomicznej, oraz jej adekwatność i proporcjonalność. Będzie to możliwe w szczególności w największym w historii PARP instrumencie pomocowym - „Wsparcia MŚP i ich konsorcjów” (Priorytet 1. FENG, Ścieżka SMART).

Udostępniamy Państwu stosowne dokumenty przyjęte przez Komisję Europejską:
1) Plan ewaluacji pomocy finansowej PARP w ramach programu FENG 2021-2027 (dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską, wersja zgodna z WCAG)

2) Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca Plan (dokument publikowany także na stronach Komisji https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/SA.105828).

*Art. 1, ust. 2 a) GBER – „Rozporządzenie nie ma zastosowania do programów (...), jeśli średni roczny budżet na pomoc państwa na państwo członkowskie przekracza 150 mln EUR, po sześciu miesiącach od daty wejścia w życie takich programów. (...) Komisja może zdecydować o dalszym stosowaniu niniejszego rozporządzenia przez dłuższy okres do (...) programów pomocy po dokonaniu oceny stosownego planu ewaluacji zgłoszonego Komisji przez państwo członkowskie, w terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie danego programu. (...).

Spis treści

1. Identyfikacja programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny

2. Cele programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny 

3. Pytania na potrzeby oceny 

4. Wskaźniki rezultatów 

5. Przewidywane metody przeprowadzania oceny 

6. Gromadzenie danych 

7. Proponowanych harmonogram oceny 

8. Organ przeprowadzający ocenę 

9. Informowanie o ocenie 

10. Inne informacje 

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować