Ewaluacja PARP

Raporty ewaluacyjne

Ewaluacja w PARP przeprowadzana jest od 2000 r. Proces ten koordynuje Sekcja Monitoringu i Ewaluacji w Departamencie Analiz i Strategii (ewaluacja@parp.gov.pl). PARP prowadzi badania ewaluacyjne w odniesieniu do instrumentów i obszarów tematycznych mieszczących się w zakresie wsparcia Agencji. Prowadzone są ewaluacje wewnętrzne (projektowane i realizowane przez ewaluatorów i analityków - pracowników PARP) oraz ewaluacje zewnętrzne, projektowane przez pracowników PARP i realizowane przy wsparciu wykonawców zewnętrznych. Ewaluacje programów operacyjnych Agencja realizuje zgodnie z wieloletnimi planami ewaluacji, koordynowanymi przez odpowiednie Instytucje Zarządzające. Ponadto, Agencja realizuje ewaluacje w projektach pozakonkursowych (np. zgodnie z Planem ewaluacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w ramach projektu „Monitoring KIS”), których jest Beneficjentem lub Partnerem.

Ewaluacje realizowane

Badania i ewaluacje realizowane w 2018 r.

Tytuł ewaluacji/badania Wykonawca Termin realizacji Kierownik projektu
w PARP
Kierownik projektu po stronie Wykonawcy

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI - realizacja ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) na lata 2014-2020

(Informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: MCM Institute Poland Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, Idea Instytut Sp. z o.o., Exacto Sp. z o.o., Realizacja Sp. z o.o. 09.03.2018 – 09.02.2022 Jacek Szut Andrzej Gołoś

Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm: WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Kantar Millward Brown Spółka Akcyjna 19.02.2018 - 22.10.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Bukowski

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

(informacja o badaniu)

Konsorcjum firm:
Bluehill Sp. z o.o.
Quality Watch Sp. z o. o.
od 10.04.2018 Andrzej Jędrzejowski Katarzyna Grudzień

„Inkubacja i co dalej” – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MŚP

(informacja o badaniu)

Konsorcjum: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Taylor Economics Sp. z o.o.

02.08.2017-15.05.2018 Teresa Wyszyńska Maciej Gajewski
Badanie ewaluacyjne „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji” Evalu Sp. z o.o. 27.10.2017-31.01.2018 Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Agnieszka Śnieżek
Ewaluacja „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania" Konsorcjum: Danae Sp. z o.o.
Realizacja Sp. z o.o.
30.08.17-15.01.2018 Małgorzata Łyciuk-Bzdyra Barbara Leszczyńska

Cykliczna ocena trwałości i efektów osiągniętych po zakończeniu realizacji projektu w ramach PO RPW (za rok 2017)

Badanie własne PARP

15.01.2018-15.02.2018

Andrzej Jędrzejowski -
Cykliczny monitoring w ramach pilotażu Scale up Badanie własne PARP od 04.2017 Andrzej Jędrzejowski -

 

Plany ewaluacji