8 kwietnia 2020

Zmiana dokumentacji w konkursach POPW

W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, PARP wprowadza zmianę systemu oceny wniosków w konkursach, w których przewidziano posiedzenie Panelu Ekspertów z osobistym udziałem wnioskodawcy.

Wprowadzona zmiana umożliwia przeprowadzenie posiedzeń Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy - w formie wideokonferencji. Daty planowanych posiedzeń zostaną każdorazowo ustalone z wnioskodawcą. Wnioskodawcy otrzymają również instrukcję dotyczącą zasad udziału w posiedzeniu w formie wideokonferencji.

W związku z powyższym zaktualizowano:

Dodatkowo z uwagi na obecną trudną sytuację wnioskodawców w Regulaminie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, POPW dokonano zmiany polegającej na usunięciu okresu ważności Raportu z inkubacji. W wyniku wprowadzonej zmiany Raport będzie ważny w okresie trwania całego konkursu.

W konkursie w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, POPW została wydłużona ważność Strategii wzorniczej opracowanej w I Etapie działania 1.4 Wzór na konkurencję. W wyniku wprowadzonych zmian wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek w terminie do 6 miesięcy od otrzymania informacji o zatwierdzeniu strategii wzorniczej.

Zmiany w Regulaminach konkursów obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

Opublikowano: 08.04.2020 20:47
Poprawiono: 08.04.2020 21:04
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: